Vetenskapliga studier

Här följer en litteratursammanfattning, som beskriver de studier som undersökt inverkan av tyngdtäcken.

– Tyngdtäcken för sömnlöshet vid affektiva diagnoser och ADHD – en klinisk uppföljningsstudie

Användningen av tyngdtäcken minskade medianiden för att somna från 70 till 30 minuter och ledde till en betydande förbättring av tio andra sömnrelaterade symptom på uppföljningen efter fyra veckor. Efter ett år fanns dem positiva effekterna på sömnen fortfarande kvar.

En: ”Weighted blankets for insomnia in affective disorder and ADHD – a clinical follow up study”

Läs mer

– Pilotstudie av ett sinnesrum på en psykiatrisk akutmottagning

Användning av det sensoriska rummet var förknippat med betydande nedsättningar i förbättringar i ett antal problematiska beteenden. De personer som använde tyngdtäcke rapporterade signifikant minskningar av ångest, än de som inte gjordet det.

En: ”Pilot study of a sensory room in an acute inpatient psychiatric unit”

Läs mer

– Fysiologiska effekter av Deep Touch Pressure för ångestlindring: Tyngdtäckesmetoden

Studien visar att igenom att använda tyngdtäcken minskar stressen hos personer i stressiga situationer. Studien utfördes på försökspersoner som genomgår en tandläkarundersökning, en situation där stress ofta uppstår.

En: ”Physiological Effects of Deep Touch Pressure on Anxiety Alleviation: The Weighted Blanket Approach”

Läs mer

– Utvärdering av säkerheten och effektiviteten hos tyngdtäcken med vuxna under en sjukhusvistelse för mental hälsa

Studien visar att tyngdtäcken inte har någon negativ påverkan på blodcirkulationen. Däremot visade det sig att 66,7% fick minskad ångest av tyngdtäcket.

En: ”Evaluating the Safety and Effectiveness of the Weighted Blanket with Adults During an Inpatient Mental Health Hospitalization”

Läs mer

– Positiva effekter av tyngdtäcken för sömnlöshet

Sammanfattningssvist såg forskarna att deltagarna i studien sov betydligt lugnare som använde kedjetäcke. Man såg även att deltagarnas rörelser i sängen minskade signifikant.

En: ”Positive Effects of a Weighted Blanket on Insomnia”

Läs mer

– Projekt Lugna Rummet 2011-2014

I studien upprättades ett lugnt rum med ljud från naturen, naturmotiv, lugn musik, ljus och ett kedjetäcke. 84% av deltagarna bedömde själva att de hade ett ökat välbefinnande efter besök i rummet.

Läs mer

Tillbaka till startsidan